Еразъм емоции в Литва

Често ме питат как пътувам толкова, къде все намирам да ида и какво, аджеба, правя в пустата чужбина. Отговорът е прост – има ли желание, начин лесно се намира. Основополагащи в моя случай са жаждата за приключения и желанието за самоусъвършенстване. Именно те ме отведоха до поредното пътешествие, този път на балтийска почва и ме потопиха в едно вълнуващо изживяване, наречено Еразъм.

FB_IMG_1558609268266

За тези, които не са чували, Еразъм+ е програма, финансирана от Eвропейската комисия, подкрепяща образованието и даваща възможност на млади хора да обменят интернационален опит.  С негова помощ попаднах в Литва за 10 прекрасни дни, в които имах възможност да стана част от един интересен проект на тема „Занаятите от миналото като път към бъдещето“. В обмена участваха 40 младежа от България, Литва, Хърватия, Полша и Румъния, като възрастовата граница варираше в диапазона 17-25, което само по себе си беше доста любопитно случване и голямо изпитание за мен самата.

IMG_5552

Първият ден ни посрещна с приятна разходка в столицата Вилнюс, а вечерта разчупихме ледовете с Ice breaking games с домакините от Литва, в градчето Каунас, където прекарахме следващите дни. На втората сутрин успяхме да видим и останалите участници, заедно с които се отправихме към местния парк, където прекарахме деня. Игрите за запознанство, първите енерджайзери и тийм билдинг задачи подействаха разведряващо за атмосферата и само след няколко часа вече започнахме да имаме странното усещане, че се познаваме от месеци и делим това пространство и споделяме едни емоции отдавна.

IMG_5749

И после бримката се пусна леко, едва незабележимо и всички вкупом се понесохме в едно магическо безвремие на постоянно случване, на цветни емоции, на групова работа и неописуемо щастие, подплатено със знания и умения, които ни обогатяваха постоянно. Програмата беше повече от натоварена, но без това да те задушава, защото ти е интересно и искаш още и още.

IMG_5635

Емоциите бяха разнообразни, предимно положителни, но действащи ти като наркотик. Активностите – увлекателни, забавни и креативни, каращи те да мислиш, но и да и чувстваш. Често работехме всички заедно, друг път пък се разделяхме на малки групи, трети път – работехме по отбори. От всичко по малко.

IMG_5775

Всяка една от националностите трябваше предварително да е подготвила няколко активности, които да представи пред останалите. И така дните минаваха в презентации, лекции, дебати, дискусии, игри. А най-хубавото беше, че имахме възможността да се потопим в реалния свят на различни занаяти и да отпием глътка от практиката. Така посетихме ателие за изработка за бижута от естествена кожа и направихме собствени гривни с чукове, ножове и всякакви тям подобни инструменти.

IMG_20190529_161912

Друг ден отскочихме до работилничка за свещи и изработихме свои собствени такива ръчно. Трябва да си много внимателен с точната температура на восъка, количеството ароматизатор и начина на разбъркване. Крайният резултат обаче, си заслужава. Успяхме да наблюдаваме и извличане на етерични масла, което наподобява ферментирането на ракийката. Отново доста интересен процес.

61443626_607888666397799_5192194562658926592_n

Имахме и ден за музеи, който посветихме на музей на дяволите, пълен с малки фигурки наподобяващи кукерчета, както и на бивш концентрационен лагер, който пази тягостната си атмосфера и носи злокобно настроение. Посещението му обаче определено си заслужава.

IMG_5475.JPG

Вечерите бяха посветени на интернационални презентации, в които всяка държава представяше по забавен начин част от културата си чрез песни, танци, въпросници, игри и традиционни обичаи. А за финал, разбира се, опъваше софра с национални гозби и аперитивчета, които да ни потопят още повече в чуждите култури и да ни отведат в непознати земи чрез глътка непознато пиво или хапка невкусвано ястие.

IMG_5187

Свободното време беше малко, но беше уплътнено качествено. Естествено с още активности, които ни потапят, в литовската атмосфера и начин на живот. От традиционния нощен живот, включващ барове и дискотеки, през селски събор с концерт, наподобяващ нашенските, само че по-културни, до баскетболен мач на зелените чудовища Жалгирис.

IMG_5239

Вечерни разходки, дълги разговори, много смях, разказване на истории, споделяне на опит. И много танци и купон, едно постоянно случване, което те държи в магическа еуфория и не те пуска и за момент да си тъжен. И всичко това, споделено с хора, пълни с живот и енергия, които искат да растат и да се развиват. Отворени към новото и готови да дават. Смях, щастие и вдъхновение. Защото Еразъм е споделяне. А ти готов ли си да опиташ?

IMG_5768

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Erasmus emotions in Lithuania

People often ask me how I travel so much, where I always find places to go and what I do abroad. The answer is simple – if there is a desire, you can easily find a way. The essence of my case are the thirst for adventure and the desire for self-improvement. They led me to the next journey, this time on Baltic soil, and immersed me in an exciting experience called Erasmus.

For those who have never heard about Erasmus +, this is a program funded by the European Commission supporting education and enabling young people to share international experience. With his help, I came to Lithuania for 10 wonderful days in which I had the opportunity to become part of an interesting project called „Crafts from the past as a way to the future“. 40 young people from Bulgaria, Lithuania, Croatia, Poland and Romania participated in the exchange, with the age range ranging from 17-25, which was a very curious occurrence and a great test for myself.

The first day we went for a pleasant walk in the capital Vilnius and in the evening we broke the Ice with Ice Breaking games with the hosts from Lithuania in the town of Kaunas where we spent the next few days.

The second morning we were able to meet the other participants and together we went to the local park where we spent the day. Dating games, first energizers, and team building tasks have made the atmosphere more relaxing, and in just a few hours we’ve started to have the strange feeling that we’ve known each other for months and had divided this space and shared some emotions for a long time.

And then the stitch was released lightly, barely noticeable, and we went all in a magical timelessness of constant occurrence, colorful emotions, group work and indescribable happiness, lined with knowledge and skills that constantly enriched us. The program was more than loaded, but without choking you because you are interested in and you want more and more.

The emotions were varied, mostly positive, but acting like a drug. The activities – engaging, entertaining and creative, making us think and feel. We often worked together, sometimes we split into small groups, the third time we worked on teams. A little bit of everything.

Each nationality had to prepare several activities in advance to present in front of the others. And so the days went through presentations, lectures, debates, discussions and games. And the best thing was that we had the opportunity to dive into the real world of various crafts and take a sip of practice. We visited an atelie for jewelry made of genuine leather and made our own bracelets with hammers, knives and all sorts of instruments.

Another day we went to a candle workshop and made our own ones manually. You should be very careful with the exact temperature of the wax, the amount of flavor and the way of mixing. The end result, however, is worthwhile. We have also been able to observe extraction of essential oils, which resembles the fermentation of rakija. Again, a very interesting process.

 

We had a day for museums that we dedicated to a Devil’s museum full of small figurines resembling mummers and also a former concentration camp that keeps its troublesome atmosphere and brings an eerie mood. But his visit is definitely worth it.

The evenings were devoted to international presentations in which each country entertained part of their culture in a fun way through songs, dances, quizes, games and traditional customs. And for the final, of course, it was stretching soft for national dishes and aperitifs, which would take us further into foreign cultures and take us to strange lands with a sip of an unknown beer or a bite of unsweetened dishes.

The free time was not a lot, but it was tightly packed. Naturally with other activities that dampen us in the Lithuanian atmosphere and way of life. From the traditional nightlife, including bars and discos, through a village fair with a concert similar to the Bulgarian fairs, but more cultural, to a basketball match of the green monsters Zalgiris.

Evening walks, long conversations, lots of laughter, storytelling, sharing experience. And lots of dance and party. A constant happening that keeps you in a magical euphoria and does not let you down and for a moment to be sad. And all this, shared with people full of life and energy who want to grow and develop. Open to the new and ready to give. Laughter, happiness and inspiration. Because Erasmus is sharing. Are you ready to try it?

 

 

 

Публикувано от Piralkova Travels

пътешественик, мечтател и начален учител, лудо влюбен в живота и цветовете на света

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: